et cetera


ANGST
Angst og stressrelaterede tilstande kan komme til udtryk på mange måder. For nogle kommer angsten som intense reaktioner på bestemte tidspunkter og for andre er angsten til stede hele tiden. Angsten viser sig både som psykiske og kropslige symptomer og kan også have betydning for ens adfærd.


Min “LYKKEKASKET”

HYKLERI
er at foregive at have en særlig tro, holdning, værdisæt, følelse, kvalitet eller standard, som man ikke har.


In a world where you can be anything - be kind

BRØNDPISSER
nævnes allerede i oldtidssagaerne som en utilgivelig forbrydelse, fordi man fuldkommen meningsløst forurenede landsbyens brønd og gjorde vandet udrikkeligt. Det var en egennyttig, meningsløs og usolidarisk udåd, og brøndpisser var derfor nogenlunde det værste, man kunne være i de gamle bondesamfund.


SELVFORSKYLDT
noget du selv er skyld i

EMPATI
det at forstå og leve sig ind i andre menneskers følelser og situation


UTILITARISME
er den opfattelse, at det er en handlings mål eller resultat, der er afgørende for den etiske bedømmelse


POMPØST
præget af stor pragt, rige og prangende former el.lign., fx i forbindelse med en højtidelig ceremoni eller en overdådig udsmykning – imponerende og voldsom i sit udtryk eller sin fremtræden


KUNST
er bevidst brug af fantasi til at fremstille værker, som påvirker æstetisk, følelsesmæssigt eller intellektuelt.
Ordet kunst kommer af middelnedertysk kunst, afledt af kunnen ‘kunne’; græsk techne, latin ars.


HELLIGDOM


ortodoks, streng overensstemmelse med den opr. udformning eller den officielle udlægning af love, religion o.l.
fanatisk, (af lat. fanaticus), ufordragelig; utålsom; ensidigt begejstret for en sag.


CANCER
sygdom der skyldes uhæmmet vækst af unormale celler i en organisme, ofte en legemsdel


Virkelighed
Opfattelsen af virkeligheden eller af, hvad der er virkeligt, er central for en livsanskuelse.
Nogle filosoffer har hævdet, at en virkelighed uden for bevidstheden ikke findes, at virkeligheden først bliver til i det øjeblik et menneske sanser og tænker og sprogliggør, at virkeligheden er et produkt af hjernen, noget indre og subjektivt.
Andre har kraftigt understreget, at mennesket er indfældet i en ydre, objektiv virkelighed, der eksisterer i forvejen, at virkeligheden er til. Forsøgsvis kunne man sige, at virkeligheden er der i forvejen, men at menneskets virkelighed altid vil være en tydning af den foreliggende virkelighed. Idet mennesket sanser virkeligheden, foretager det en umiddelbar tolkning af det sansede. Menneskets virkelighed er bevidstgjort, symbolsk og kategoriseret, noget subjektivt, men på grundlag af noget objektivt.

Forestilling
det, at man “i hovedet” stiller noget frem for sig, dvs. tænker på noget, hører noget “for sit indre øre” eller ser noget “for sit indre øje”.


Corona
en krans, krone – sub corona vendere = sælge (krigsfanger) som slaver (fangerne blev nemlig bekransede). En kreds eller forsamling af mennesker, især af tilhørere ved retsforhandlinger eller taler – coronae aliquid dandum est = man må gøre noget for tilhørernes skyld.


BUCANIER
Politisk eller økonomisk spekulant
(historisk navn brugt for visse pirater)


VILDSVINEHEGN
er et nyt udtryk i Danmark som henviser til et hegn opsat på grænsen mellem Danmark og Tyskland for at holde vilde svin ude. Meget omdiskuteret på grund af de mange ulykker med andre dyr som kommer til skade på grund af hegnet.
FELTMADRAS
eller tyskertøs var, under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale ære og anstændighed og blev udsat for hård fordømmelse.
Deres antal er blevet anslået til mindst 50.000.


Fordi vrede og fjendtlighed ødelægger vores ro i sindet, er det de følelser, der er vores rigtige fjender. Vrede ødelægger vores helbred; en empatisk holdning gendanner det. Hvis det var grundlæggende menneskelig natur at være vred, ville der ikke være noget håb, men da det er vores natur at være medfølende, er der håb.

Because anger and hostility destroy our peace of mind, it is they that are our real enemy. Anger ruins our health; a compassionate attitude restores it. If it were basic human nature to be angry, there’d be no hope, but since it is our nature to be compassionate, there is.


FARISÆISK
(af hebr.), falsk; hyklerisk; skinhellig.

MISSIONSRØVHUL
udspringer fra filmen “Den Kroniske Uskyld” og blev et trend-udtryk op gennem firserne!
Missionsrøvhul. Et godt kraft udtryk!


BRUGERBETALT ANNONCE FØLGER:

FOLKEFORFØRER
– politiker som ved hjælp af letkøbte, usaglige argumenter, tomme løfter og gode talegaver forstår at vinde den brede befolknings sympati og tilslutning

INDRE SVINEHUND
en ondsindet, hadefuld drift som gemmer sig bag en persons tilsyneladende venlige og tolerante ydre


Sometimes when you stand on a bridge and lean out to see the river slip slowly below you, you suddenly know everything worth knowing

 

KRIGSFORBRYDER
person der har begået en eller flere krigsforbrydelser


NEDERDRÆGTIGHED
en nederdrægtig, gemen karakter – nederdrægtig handling eller adfærd OPTIONSMILLIADÆR
option, ret til at købe noget inden for et bestemt tidsrum før det tilbydes til andre fx valuta, obligationer, udgiverrettigheder, råvarer eller professionelle sportsfolk


PROKRASTINERING
Med mine syv overspringshandlinger placerer jeg mig rundt regnet midt i feltet for prokrastinering, der er psykologiens betegnelse for det, der sker, når vi undviger, udskyder eller forhaler de opgaver, vi egentlig burde udføre


FAKTARESISTENT
som ikke vil anerkende fakta, typisk efter længerevarende argumentation fra diskussionspartnerens side


SOCIALKONSTRUKTIVISME
er den filosofiske grundopfattelse at menneskelig erkendelse er socialt konstrueret, dvs. at den ikke er medfødt eller naturligt forekommende, men at erkendelsen udspringer af forståelsesrammen i den kultur der omgiver det enkelte menneske